Privacyverklaring

SCROLL

Wij respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door KWP Installaties B.V. voor zover wij daarvoor als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG zijn aan te merken.

In deze privacyverklaring leest u hoe KWP Installaties omgaat met persoonsgegevens die we verzamelen. Met persoonsgegevens bedoelen we in dit geval: alle informatie over identificeerbare natuurlijke personen.

Wij verzamelen deze gegevens omdat we met u een overeenkomst hebben of in contact zijn over onze diensten en producten.

Wij houden ons aan de volgende privacyafspraken:

KWP Installaties baseert verwerking van persoonsgegevens op wettelijke grondslagen. Klanten, prospects, medewerkers, sollicitanten, gedetacheerden en leveranciers of andere rechtspersonen, kunnen op verzoek transparant inzage krijgen in de bij KWP Installaties B.V. bekende persoonsgegevens, het gebruik en de beveiliging hiervan, alsmede de mogelijkheid deze te laten aanpassen of verwijderen.

KWP Installaties B.V. deelt geen persoonsgegevens met derden, anders dan (beveiligde) systemen van partijen waarmee wij samenwerken om gegevens te beheren of tenzij wij daartoe worden gedwongen door de wet. Waar KWP Installaties B.V. genoodzaakt is uw persoonsgegevens met derden te delen om taken uit te voeren, sluiten wij zo nodig verwerkersovereenkomsten af.

KWP Installaties doet alles om persoonsgegevens van derden te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarvoor gebruiken wij passende technische systemen en nemen wij organisatorische maatregelen.

In geval van een eventuele inbreuk op de beveiliging, handelen we dit incident af volgens een interne procedure. Uiteraard doen wij er in dat geval alles aan om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

Vormt de inbreuk een privacy-risico, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de wet dit vereist, informeren wij ook de betrokkenen over de inbreuk.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u onderstaande rechten als het gaat om het gebruik van uw persoonsgegevens:

  • U heeft het recht op inzage in persoonsgegevens die KWP Installaties B.V. van u verwerkt.
  • U heeft het recht om persoonsgegevens die KWP Installaties van u verwerkt, te laten wijzigen.
  • U heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens bij KWP Installaties B.V.
  • U heeft het recht op overdracht van uw persoonsgegevens van KWP Installaties B.V. naar een andere partij.
  • U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken door KWP Installaties B.V..
  • U heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten die KWP Installaties B.V. neemt inzake uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht bij KWP Installaties B.V. bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

Wilt u gebruikmaken van uw recht, een vraag stellen over uw persoonsgegevens, heeft u een klacht of wilt u in contact komen met KWP Installaties B.V.? Onze contactgegevens vindt u hier.

Mocht u het niet eens zijn met een door KWP Installaties B.V. genomen maatregel en komt u er na direct contact met ons niet uit? Dan kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.